Wednesday, 29/09/2021 - 08:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Xã Động Đạt

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

Thực hiện công khai quyết toán thu chi Ngân sách năm 2020

BÁO CÁO  

Thực hiện công khai quyết toán thu chi Ngân sách năm 2020

 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính Các Hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Trường Mầm non xã Động Đạt báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán thu chi Ngân sách Nhà nước năm 2020  như sau:

1. Hình thức công khai: Công khai qua cuộc họp cơ quan và niêm yết tại phòng họp Hội đồng nhà trường.

2. Nội dung công khai: Công khai quyết toán thu chi Ngân sách năm 2019 với các nội dung:

       - Tổng số dự toán Ngân sách được giao năm 2020: 3.489.313.752đ trong đó:

             + Nguồn kinh phí giao tự chủ năm 2020: 3.013.042.900đ

             + Nguồn kinh phí giao không tự chủ năm 2020: 476.270.852.500đ

      - Tổng số chi Ngân sách quyết toán năm 2020: 3.489.313.752đ trong đó:

   + Nguồn kinh phí giao tự chủ năm 2020: 3.013.042.900đ

   + Nguồn kinh phí giao không tự chủ năm 2019: 476.270.852đ

                  (Có biểu thông báo công khai số liệu chi tiết kèm theo)

      3. Thời gian công khai: Từ ngày 05/02/2020 đến ngày 06/3/2020   

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Lưu VT./.

HIỆU TRƯỞNG

 

                   Hoàng Thu  Huyền

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MN XÃ ĐỘNG ĐẠT

 

 
 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

      Phú Lương, ngày 04 tháng 02  năm 2020

 

BIÊN BẢN

Xác nhận niêm yết công khai quyết toán thu chi Ngân sách năm 2020

 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính Các Hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Hôm nay, vào hồi 7h30 phút ngày 05 tháng 02 năm 2020, tại hội trường trường mầm non xã Động Đạt

I. Thành phần:

Tổng số cán bộ cơ quan: 35 đồng chí

Có mặt: 35/35 đồng chí

Chủ tọa: Đ/c Hoàng  Thu Huyền -  Hiệu trưởng

Thư ký:  Đ/c Hoàng Thị Phú – giáo viên – Thư ký

II. Nội dung: Xác nhận kết quả niêm yết công khai quyết toán thu chi Ngân sách năm 2019 với nội dung sau:

- Nội dung niêm yết: Công khai số liệu quyết toán thu chi Ngân sách năm 2019:

       - Tổng số dự toán Ngân sách được giao năm 2020: 3.489.313.752đ trong đó:

             + Nguồn kinh phí giao tự chủ năm 2020: 3.013.042.900đ

             + Nguồn kinh phí giao không tự chủ năm 2020:    143.899.500đ

      - Tổng số chi Ngân sách quyết toán năm 2020: 3.089.667.500 trong đó:

   + Nguồn kinh phí giao tự chủ năm 2020: 3.013.042.900đ   

   + Nguồn kinh phí giao không tự chủ năm 2020: 476.270.852đ

     - Hình thức niêm yết: Dán niêm yết tại phòng họp hội đồng trường mâm non xã Động Đạt lập xong hồi 9h 00 phút cùng ngày, được toàn thể hội nghị thống nhất thông qua./.

 

                      THƯ KÝ

 

                Hoàng Thị Phú

         HIỆU TRƯỞNG

                          Hoàng Thu Huyền

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MN XÃ ĐỘNG ĐẠT

 

 
 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

      Phú Lương, ngày 08 tháng 5 năm 2020

 

BIÊN BẢN

Xác nhận kết quả niêm yết công khai quyết toán thu chi Ngân sách năm 2020

 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính Các Hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Hôm nay, vào hồi 7h30 phút ngày 06 tháng 3 năm 2019, tại Trường Tiểu học Yên Lạc II

I. Thành phần :

Tổng số cán bộ cơ quan: 21 đồng chí

Có mặt: 35/35 Đ/c  -  Hoàng  Thu Huyền  Quyền Hiệu trưởng

Thư ký:  Đ/c Hoàng Thị Phú – giáo viên – Thư ký

II. Nội dung: Xác nhận kết quả niêm yết công khai quyết toán thu chi Ngân sách năm 2019 với nội dung sau:

- Nội dung niêm yết: Công khai số liệu quyết toán thu chi Ngân sách năm 2019:

       - Tổng số dự toán Ngân sách được giao năm 2020: 3.089.667.500 trong đó:

             + Nguồn kinh phí giao tự chủ năm 2020: 2.945.768.000đ

             + Nguồn kinh phí giao không tự chủ năm 2019:143.899.500đ

      - Tổng số chi Ngân sách quyết toán năm 2020: 3.551.631đ trong đó:

   + Nguồn kinh phí giao tự chủ năm 2020: 3.13.042.900đ   

   + Nguồn kinh phí giao không tự chủ năm 2019: 476.270.852đ

     - Hình thức niêm yết: Dán niêm yết tại phòng họp hội đồng trường mầm non xã Động Đạt

          Biên bản lập xong hồi 9h 00 phút cùng ngày, được toàn thể hội nghị thống nhất thông qua./.

 

                  THƯ KÝ

 

 

             Hoàng Thị Phú

                  HIỆU TRƯỞNG

 

                          Hoàng Thu Huyền

 

 

 


 

 

  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MN XÃ ĐỘNG ĐẠT

 

 
 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Phú Lương, ngày 09 tháng 8 năm 2020

BIÊN BẢN

Xác nhận kết quả niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý II năm 2020

 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Hôm nay, vào hồi 8h30phút ngày 09/8/2019, tại trường mầm non xã Động Đạt

I. Thành phần :

 I. Thành phần tham dự:

1- Bà Hoàng Thu Huyền       -  Hiệu Trưởng 

2- Bà Bàn Thị Hương Thảo – Phó hiệu trưởng          - Chủ tịch Công đoàn.

3- Bà Nông Thị Thuyên             - Kế toán   

4- Bà Hoàng Thị Phú – giáo viên  - Thư ký

           II. Nội dung: Xác nhận kết quả niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý II năm 2019 với nội dung sau:

- Nội dung niêm yết: Công khai số liệu dự toán thu chi Ngân sách quý II năm 2019 có phụ biểu số 03 ngày 06/7/2019 và Bảng dối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại KBNN quý II năm 2019.

Hình thức niêm yết: Dán niêm yết tại phòng họp của trường mầm non xã Động Đạt

  • Thời gian niêm yết: Từ ngày 07/7/2020 đến ngày 09/8/2020

          Biên bản lập xong hồi 9h00 phút cùng ngày, được thông qua mọi người cùng nghe./.

 

                      THƯ KÝ

 

                 Hoàng Thị Phú

      HIỆU TRƯỞNG

 

                  Hoàng Thu Huyền    

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2020

 

Hôm nay, hồi 8h30' ngày 07 tháng 10 năm 2020

Tại: Trường mầm non xã Động Đạt

Trường mầm non xã Động Đạt đã tiến hành lập biên bản niêm yết công khai dự toán thu chi ngân sách quý III năm 2020:

 I. Thành phần tham dự:

1- Bà Nguyễn Tuyết Nhung      -  Hiệu Trưởng 

2- Bà Bàn Thị Hương Thảo – Phó hiệu trưởng          - Chủ tịch Công đoàn.

3- Bà Nông Thị Thuyên             - Kế toán   

4- Bà Hoàng Thị Phú – giáo viên  - Thư ký

        II. Nội dung:

 Niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2020 của Trường mầm non xã Động Đạt tại phòng Họp của Trường mầm non xã Động Đạt

Các biểu công khai được niêm yết: Phụ biểu số 03 ngày 06/10/2020 và Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại KBNN quý III/2020

Thời gian niêm yết: Từ ngày 07 tháng 10 năm 2020.

(Niêm yết ít nhất 30 ngày kể từ ngày niêm yết).

Biên bản được lập xong vào hồi 9h cùng ngày, được thông qua mọi người cùng nghe và thống nhất ký tên.

 

                      THƯ KÝ

 

Hoàng Thị Phú

      HIỆU TRƯỞNG

 

                  Nguyễn Tuyết Nhung

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MN XÃ ĐỘNG ĐẠT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phú          Phú Lương, ngày 08 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN

Xác nhận kết quả niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2020

 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

         Hôm nay, vào hồi 8h30phút ngày 08/11/2019, tại trường mầm non xã Động Đạt

I. Thành phần :

 I. Thành phần tham dự:

1- Bà Nguyễn Tuyết Nhung       -  Hiệu Trưởng 

2- Bà Bàn Thị Hương Thảo – Phó hiệu trưởng          - Chủ tịch Công đoàn.

3- Bà Nông Thị Thuyên             - Kế toán   

4- Bà Hoàng Thị Phú – giáo viên  - Thư ký

         II. Nội dung: Xác nhận kết quả niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2020 với nội dung sau:

- Nội dung niêm yết: Công khai số liệu dự toán thu chi Ngân sách quý III năm 2020 có phụ biểu số 03 ngày 06/7/2020 và Bảng dối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại KBNN quý III năm 2019.

Hình thức niêm yết: Dán niêm yết tại phòng họp của trường mầm non xã Động Đạt

  • Thời gian niêm yết: Từ ngày 7/10/2020 đến ngày 08/11/2020

          Biên bản lập xong hồi 9h00 phút cùng ngày, được thông qua mọi người cùng nghe./.

 

                      THƯ KÝ

 

                 Hoàng Thị Phú

        HIỆU TRƯỞNG

 

                  Nguyễn Tuyết Nhung

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước

quý IV năm 2020

 

Hôm nay, hồi 8h30' ngày 31 tháng 12 năm 2020

Tại: Trường mầm non xã Động Đạt

Trường mầm non xã Động Đạt đã tiến hành lập biên bản niêm yết công khai dự toán thu chi ngân sách quý IV năm 2020:

 I. Thành phần tham dự:

I. Thành phần tham dự:

1- Bà Nguyễn Tuyết Nhunh      -  Hiệu Trưởng 

2- Bà Bàn Thị Hương Thảo – Phó hiệu trưởng          - Chủ tịch Công đoàn.

3- Bà Nông Thị Thuyên             - Kế toán   

4- Bà Hoàng Thị Phú – giáo viên  - Thư ký

         II. Nội dung:

 Niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2020 của Trường mầm non xã Động Đạt tại phòng Họp của trường mầm non xã Động Đạt

Các biểu công khai được niêm yết: Phụ biểu số 03 ngày 31/12/2019 và Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại KBNN quý IV/2020.

Thời gian niêm yết: Từ ngày 31 tháng 12 năm 2020.

(Niêm yết ít nhất 30 ngày kể từ ngày niêm yết).

Biên bản được lập xong vào hồi 9h cùng ngày, được thông qua mọi người cùng nghe và thống nhất ký tên.

 

                      THƯ KÝ

 

                 Hoàng Thị Phú

      HIỆU TRƯỞNG

 

                Nguyễn Tuyết Nhung

 

 

 

   PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MN XÃ ĐỘNG ĐẠT

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         Phú Lương, ngày 04 tháng 01 năm 2021

BIÊN BẢN

Xác nhận kết quả niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý IV năm 2020

 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

         Hôm nay, vào hồi 8h30phút ngày 04/01/2020, tại trường mầm non xã Động Đạt

I. Thành phần :

 I. Thành phần tham dự:

1- Bà Hoàng Thu Huyền       -  Hiệu Trưởng 

2- Bà Bàn Thị Hương Thảo – Phó hiệu trưởng    - Chủ tịch Công đoàn.

3- Bà Nông Thị Thuyên             - Kế toán   

4- Bà Hoàng Thị Phú – giáo viên  - Thư ký

II. Nội dung: Xác nhận kết quả niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý IV năm 2020 với nội dung sau:

- Nội dung niêm yết: Công khai số liệu dự toán thu chi Ngân sách quý IV năm 2020 có phụ biểu số 03 ngày 31/12/2020 và Bảng dối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại KBNN quý IV năm 2020.

Hình thức niêm yết: Dán niêm yết tại phòng họp của trường mầm non xã Động Đạt

  • Thời gian niêm yết: Từ ngày 31/12/2020 đến ngày 04/01/2021

          Biên bản lập xong hồi 9h00 phút cùng ngày, được thông qua mọi người cùng nghe./.

 

                      THƯ KÝ

 

                 Hoàng Thị Phú

      HIỆU TRƯỞNG

 

                  Nguyễn Tuyết Nhung     

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai dự toán thu chi Ngân sách nhà nước

lần 1 năm 2020

 

Hôm nay, hồi 8h30' ngày 13 tháng 01 năm 2020

Tại: Trường mầm non xã Động Đạt

Trường mầm non xã Động Đạt đã tiến hành lập biên bản niêm yết công khai dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2020:

 I. Thành phần tham dự:

1- Bà Hoàng Thu Huyền       -  Hiệu Trưởng 

2- Bà Bàn Thị Hương Thảo – Phó hiệu trưởng    - Chủ tịch Công đoàn.

3- Bà Nông Thị Thuyên             - Kế toán   

4- Bà Hoàng Thị Phú – giáo viên  - Thư ký

          II. Nội dung:

 Niêm yết công khai dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2020 của Trường mầm non xã Động Đạt  tại trụ sở làm việc của Trường mầm non xã Động Đạt

Các biểu công khai được niêm yết: Biểu số 02 ngày 12/01/2019 theo thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính .

Thời gian niêm yết: Từ ngày 13 tháng 01 năm 2020.

(Niêm yết ít nhất 30 ngày kể từ ngày niêm yết).

Biên bản được lập xong vào hồi 9h cùng ngày, được thông qua mọi người cùng nghe và thống nhất ký tên.

 

                      THƯ KÝ

 

 

               Hoàng Thị Phú

      HIỆU TRƯỞNG

 

                   Hoàng Thu Huyền

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MN XÃ ĐỘNG ĐẠT

 
  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               Phú Lương, ngày 14 tháng 2 năm 2020

                                                           BIÊN BẢN

Xác nhận kết quả niêm yết công khai dự toán thu chi Ngân

 sách nhà nước lần 1 năm 2020

 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính Các Hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Hôm nay, vào hồi 8h30phút ngày 14/02/2020, tại trường mầm non xã Động Đạt

I. Thành phần :

 I. Thành phần tham dự:

1- Bà Hoàng Thu Huyền       -  Hiệu Trưởng 

2- Bà Bàn Thị Hương Thảo – Phó hiệu trưởng    - Chủ tịch Công đoàn.

3- Bà Nông Thị Thuyên             - Kế toán   

4- Bà Hoàng Thị Phú – giáo viên  - Thư ký

II. Nội dung: Xác nhận kết quả niêm yết công khai dự toán thu chi Ngân sách quý I năm 2020 với nội dung sau:

- Nội dung niêm yết: Công khai số liệu dự toán thu chi Ngân sách quý I năm 2019 ( kèm phụ biểu số 02 ngày 12/01/2020)

Hình thức niêm yết: Dán niêm yết tại phòng họp của trường trụ sở của trường mầm non xã Động Đạt

  • Thời gian niêm yết: Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 14/2/2020

          Biên bản lập xong hồi 9h00 phút cùng ngày, được thông qua mọi người cùng nghe./.

 

                      THƯ KÝ

 

              Hoàng Thị Phú

      HIỆU TRƯỞNG

 

                     Hoàng Thu Huyền

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai dự toán thu chi Ngân sách nhà nước

bổ sung lần 2 năm 2019

 

Hôm nay, hồi 8h30' ngày 11 tháng 5 năm 2019

Tại: Trường mầm non xã Động Đạt

Trường mầm non xã Động Đạt đã tiến hành lập biên bản niêm yết công khai dự toán thu chi ngân sách bổ sung lần 2 năm 2019:

 I. Thành phần tham dự:

1- Bà Hoàng Thu Huyền       -  Hiệu Trưởng 

2- Bà Bàn Thị Hương Thảo – Phó hiệu trưởng    - Chủ tịch Công đoàn.

3- Bà Nông Thị Thuyên             - Kế toán   

4- Bà Hoàng Thị Phú – giáo viên  - Thư ký

         II. Nội dung:

 Niêm yết công khai dự toán thu - chi ngân sách bổ sung lần 2 năm 2019 của Trường mầm non xã Động Đạt tại trụ sở làm việc của Trường mầm non xã Động Đạt

Các biểu công khai được niêm yết:  Biểu số 02 ngày 10/5/2019 theo thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính .

Thời gian niêm yết: Từ ngày 11 tháng 5 năm 2019.

(Niêm yết ít nhất 30 ngày kể từ ngày niêm yết).

Biên bản được lập xong vào hồi 9h cùng ngày, được thông qua mọi người cùng nghe và thống nhất ký tên.

 

                    THƯ KÝ

 

              Hoàng Thị Phú

               HIỆU TRƯỞNG

 

                      Hoàng Thu Huyền

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MN XÃ ĐỘNG ĐẠT

 

 
 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Lương, ngày 12 tháng 6 năm 2020

 

BIÊN BẢN

Xác nhận kết quả niêm yết công khai dự toán

thu chi Ngân sách nhà nước bổ sung lần 2 năm 2020

 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính Các Hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Hôm nay, vào hồi 8h30 phút ngày 12/6/2020, tại trường mầm non xã Động Đạt

I. Thành phần :

 I. Thành phần tham dự:

1- Bà Hoàng Thu Huyền       -  Hiệu Trưởng 

2- Bà Bàn Thị Hương Thảo – Phó hiệu trưởng    - Chủ tịch Công đoàn.

3- Bà Nông Thị Thuyên             - Kế toán   

4- Bà Hoàng Thị Phú – giáo viên  - Thư ký

II. Nội dung: Xác nhận kết quả niêm yết công khai dự toán thu chi Ngân sách bổ sung lần 2 năm 2020 với nội dung sau:

- Nội dung niêm yết: Công khai số liệu dự toán thu chi Ngân sách bổ sung lần 2 năm 2020

   (Kèm theo phụ biểu số 02 ngày 10/5/2020)

Hình thức niêm yết: Dán niêm yết tại phòng họp của trường trụ sở của trường mầm non xã Động Đạt

  • Thời gian niêm yết: Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 12/6/2020

          Biên bản lập xong hồi 9h00 phút cùng ngày, được thông qua mọi người cùng nghe./.

 

                THƯ KÝ

 

        Hoàng Thị Phú

          HIỆU TRƯỞNG

 

                       Hoàng Thu Huyền    

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai dự toán thu chi Ngân sách nhà nước

bổ sung lần 3 năm 2020

 

Hôm nay, hồi 8h30' ngày 17 tháng 10 năm 2020

Tại: Trường mầm non xã Động Đạt

Trường mầm non xã Động Đạt đã tiến hành lập biên bản niêm yết công khai dự toán thu chi ngân sách bổ sung lần 3 năm 2020:

 I. Thành phần tham dự:

1- Bà Nguyễn Tuyết Nhung       -  Hiệu Trưởng 

2- Bà Bàn Thị Hương Thảo – Phó hiệu trưởng    - Chủ tịch Công đoàn.

3- Bà Nông Thị Thuyên             - Kế toán   

4- Bà Hoàng Thị Phú – giáo viên  - Thư ký

II. Nội dung:

 Niêm yết công khai dự toán thu - chi ngân sách bổ sung lần 3 năm 2019 của Trường mầm non xã Động Đạt  tại trụ sở làm việc của Trường mầm non xã Động Đạt

Các biểu công khai được niêm yết:  Biểu số 02 ngày 16/10/2019 theo thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính .

Thời gian niêm yết: Từ ngày 17 tháng 10 năm 2020.

(Niêm yết ít nhất 30 ngày kể từ ngày niêm yết).

Biên bản được lập xong vào hồi 9h cùng ngày, được thông qua mọi người cùng nghe và thống nhất ký tên.

 

                    THƯ KÝ

 

             Hoàng Thị Phú

               HIỆU TRƯỞNG

 

                     Nguyễn Tuyết Nhung  

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MN XÃ ĐỘNG ĐẠT

 

 
 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

       Phú Lương, ngày 18 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN

Xác nhận kết quả niêm yết công khai dự toán

thu chi Ngân sách nhà nước bổ sung lần 3 năm 2020

 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính Các Hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Hôm nay, vào hồi 8h30 phút ngày 18/11/2020, tại trường Mầm non xã Động Đạt

I. Thành phần :

 I. Thành phần tham dự:

1- Bà Nguyễn Tuyết Nhung      -  Hiệu Trưởng 

2- Bà Bàn Thị Hương Thảo – Phó hiệu trưởng    - Chủ tịch Công đoàn.

3- Bà Nông Thị Thuyên             - Kế toán   

4- Bà Hoàng Thị Phú – giáo viên  - Thư ký

II. Nội dung: Xác nhận kết quả niêm yết công khai dự toán thu chi Ngân sách bổ sung lần 3 năm 2020 với nội dung sau:

- Nội dung niêm yết: Công khai số liệu dự toán thu chi Ngân sách bổ sung lần 3 năm 2020

   (Kèm theo phụ biểu số 02 ngày 16/10/2020)

Hình thức niêm yết: Dán niêm yết tại phòng họp của trường trụ sở của trường mầm non xã Động Đạt

  • Thời gian niêm yết: Từ ngày 17/10/2020 đến ngày 18/11/2020

          Biên bản lập xong hồi 9h00 phút cùng ngày, được thông qua mọi người cùng nghe./.

 

                THƯ KÝ

 

          Hoàng Thị Phú

          HIỆU TRƯỞNG

 

                     Nguyễn Tuyết Nhung 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai dự toán thu chi Ngân sách nhà nước

bổ sung lần 4 năm 2020

 

Hôm nay, hồi 8h30' ngày 31 tháng 12 năm 2020

Tại: Trường mầm non xã Động Đạt

Trường mầm non xã Động Đạt đã tiến hành lập biên bản niêm yết công khai dự toán thu chi ngân sách bổ sung lần 4 năm 2020:

 I. Thành phần tham dự:

1- Bà Nguyễn Tuyết Nhung       -  Hiệu Trưởng 

2- Bà Bàn Thị Hương Thảo – Phó hiệu trưởng    - Chủ tịch Công đoàn.

3- Bà Nông Thị Thuyên             - Kế toán   

4- Bà Hoàng Thị Phú – giáo viên  - Thư ký

II. Nội dung:

 Niêm yết công khai dự toán thu - chi ngân sách bổ sung lần 4 năm 2020 của Trường mầm non xã Động Đạt  tại trụ sở làm việc của Trường mầm non xã Động Đạt

Các biểu công khai được niêm yết: Biểu số 02 ngày 31/12/2020 theo thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính .

Thời gian niêm yết: Từ ngày 31 tháng 12 năm 2020.

(Niêm yết ít nhất 30 ngày kể từ ngày niêm yết).

Biên bản được lập xong vào hồi 9h cùng ngày, được thông qua mọi người cùng nghe và thống nhất ký tên.

 

                    THƯ KÝ

 

             Hoàng Thị Phú

               HIỆU TRƯỞNG

 

                      Nguyễn Tuyết Nhung    

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MN XÃ ĐỘNG ĐẠT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Phú Lương, ngày 04 tháng 2 năm 2020

                                                BIÊN BẢN

Xác nhận kết quả niêm yết công khai dự toán

thu chi Ngân sách nhà nước bổ sung lần 4 năm 2020

 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính Các Hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Hôm nay, vào hồi 8h30 phút ngày 04/02/2020, tại trường Mầm non xã Động Đạt

I. Thành phần :

 I. Thành phần tham dự:

1- Bà Nguyễn Tuyết Nhung       -  Hiệu Trưởng 

2- Bà Bàn Thị Hương Thảo – Phó hiệu trưởng    - Chủ tịch Công đoàn.

3- Bà Nông Thị Thuyên             - Kế toán   

4- Bà Hoàng Thị Phú – giáo viên  - Thư ký

II. Nội dung: Xác nhận kết quả niêm yết công khai dự toán thu chi Ngân sách bổ sung lần 4 năm 2020 với nội dung sau:

- Nội dung niêm yết: Công khai số liệu dự toán thu chi Ngân sách bổ sung lần 4 năm 2020

   (Kèm theo phụ biểu số 02 ngày 13/12/2020)

Hình thức niêm yết: Dán niêm yết tại phòng họp của trường trụ sở của trường mầm non xã Động Đạt

  • Thời gian niêm yết: Từ ngày 13/12/2020 đến ngày 04/02/2021

          Biên bản lập xong hồi 9h00 phút cùng ngày, được thông qua mọi người cùng nghe./.

 

                    THƯ KÝ

 

          Hoàng Thị Phú

               HIỆU TRƯỞNG

 

                      Nguyễn Tuyết Nhung  

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai dự toán thu chi Ngân sách nhà nước

bổ sung lần 5 năm 2020

 

Hôm nay, hồi 8h30' ngày 16 tháng 01 năm 2021

Tại: Trường mầm non xã Động Đạt

Trường mầm non xã Động Đạt đã tiến hành lập biên bản niêm yết công khai dự toán thu chi ngân sách bổ sung lần 5 năm 2020:

 I. Thành phần tham dự:

1- Bà Hoàng Thu Huyền       -  Hiệu Trưởng 

2- Bà Bàn Thị Hương Thảo – Phó hiệu trưởng    - Chủ tịch Công đoàn.

3- Bà Nông Thị Thuyên             - Kế toán   

4- Bà Hoàng Thị Phú – giáo viên  - Thư ký

II. Nội dung:

 Niêm yết công khai dự toán thu - chi ngân sách bổ sung lần 5 năm 2021 của Trường mầm non xã Động Đạt  tại trụ sở làm việc của Trường mầm non xã Động Đạt

Các biểu công khai được niêm yết: Biểu số 02 ngày 15/01/2021 theo thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính .

Thời gian niêm yết: Từ ngày 16 tháng 01 năm 2021.

(Niêm yết ít nhất 30 ngày kể từ ngày niêm yết).

Biên bản được lập xong vào hồi 9h cùng ngày, được thông qua mọi người cùng nghe và thống nhất ký tên.

 

                    THƯ KÝ

 

                 Hoàng Thị Phú

               HIỆU TRƯỞNG

 

                     Nguyễn Tuyết Nhung

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MN XÃ ĐỘNG ĐẠT

 

 
 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

       Phú Lương, ngày 18 tháng 02 năm 2021

BIÊN BẢN

Xác nhận kết quả niêm yết công khai dự toán

thu chi Ngân sách nhà nước bổ sung lần 5 năm 2020

 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính Các Hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Hôm nay, vào hồi 8h30 phút ngày 18/02/2021, tại trường Mầm non xã Động Đạt

I. Thành phần :

 I. Thành phần tham dự:

1- Bà Nguyễn Tuyết Nhung      -  Hiệu Trưởng 

2- Bà Bàn Thị Hương Thảo – Phó hiệu trưởng    - Chủ tịch Công đoàn.

3- Bà Nông Thị Thuyên             - Kế toán   

4- Bà Hoàng Thị Phú – giáo viên  - Thư ký

II. Nội dung: Xác nhận kết quả niêm yết công khai dự toán thu chi Ngân sách bổ sung lần 5 năm 2020 với nội dung sau:

- Nội dung niêm yết: Công khai số liệu dự toán thu chi Ngân sách bổ sung lần 5 năm 2020

   (Kèm theo phụ biểu số 02 ngày 15/01/2021)

Hình thức niêm yết: Dán niêm yết tại phòng họp của trường trụ sở của trường mầm non xã Động Đạt

  • Thời gian niêm yết: Từ ngày 16/01/2021 đến ngày 18/02/2021

          Biên bản lập xong hồi 9h00 phút cùng ngày, được thông qua mọi người cùng nghe./.

 

                    THƯ KÝ

 

          Hoàng Thị Phú

               HIỆU TRƯỞNG

 

                      Nguyễn Tuyết Nhung   

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai quyết toán thu chi Ngân sách nhà nước năm 2020

 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Hôm nay, vào hồi  8 giờ 00 phút  ngày 05  tháng 02 năm 2021

Tại: Trường mầm non xã Động Đạt, huyện Phú Lương

Trường mầm non xã Động Đạt đã tiến hành lập biên bản niêm yết công khai quyết toán thu chi ngân sách năm 2020:

 I. Thành phần tham dự:

1- Bà Nguyễn Tuyết Nhung       -  Hiệu Trưởng 

2- Bà Bàn Thị Hương Thảo – Phó hiệu trưởng    - Chủ tịch Công đoàn.

3- Bà Nông Thị Thuyên             - Kế toán   

4- Bà Hoàng Thị Phú – giáo viên  - Thư ký

II. Nội dung:

- Niêm yết công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trường mầm non xã Động Đạt

- Địa điểm công khai: Tại trụ sở làm việc Trường mầm non xã Động Đạt

- Các biểu công khai được niêm yết: Quyết định số 18 và phụ biểu số 04 ngày 04/02/2021 về công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020  theo thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính .

Thời gian niêm yết: Từ ngày 05 tháng 02 năm 2020.

(Niêm yết ít nhất 30 ngày kể từ ngày niêm yết).

Biên bản được lập xong vào hồi 9h cùng ngày, được thông qua mọi người cùng nghe và thống nhất ký tên.

 

                    THƯ KÝ

 

           Hoàng Thị Phú

               HIỆU TRƯỞNG

 

                       Nguyễn Tuyết Nhung   

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MN XÃ ĐỘNG ĐẠT

 

 
 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              

  Phú Lương, ngày 06  tháng 3 năm 2021

 

BIÊN BẢN

Xác nhận kết quả niêm yết công khai quyết toán

thu chi Ngân sách nhà nước năm 2021

 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Hôm nay, vào hồi 8h30 phút ngày 06 /03 /2020, tại mầm non xã Động Đạt

1- Bà Hoàng Thu Huyền       -  Hiệu Trưởng 

2- Bà Bàn Thị Hương Thảo – Phó hiệu trưởng    - Chủ tịch Công đoàn.

3- Bà Nông Thị Thuyên             - Kế toán   

4- Bà Hoàng Thị Phú – giáo viên  - Thư ký

II. Nội dung: Xác nhận kết quả niêm yết công khai quyết toán thu chi Ngân sách năm 2020 của Trường mầm non xã Động Đạt với nội dung sau:

Nội dung niêm yết: Công khai số liệu dự toán thu chi Ngân sách năm 2020

(Quyết định số 18 và phụ biểu số 04 ngày 04 /02/2021)

Hình thức niêm yết: Dán niêm yết tại trụ sở làm việc của mầm non xã Động Đạt

Thời gian niêm yết: Từ ngày 05/ 02/2021 đến ngày 06/ 3/2021

          Biên bản lập xong hồi 9h00 phút cùng ngày, được thông qua mọi người cùng nghe, ký biên bản./.

 

                    THƯ KÝ

 

            Hoàng Thị Phú

               HIỆU TRƯỞNG

 

                      Nguyễn Tuyết Nhung

 

 

 

Trường mầm non xã Động Đạt     
       
BÁO CÁO CÁC KHOẢN THU - CHI NĂM HỌC 2020-2021
( Tính đến hết ngày 30/7/2021)
      Đơn vị tính: Nghìn đồng
STTNội dung thuTồn 2019-2020Thu 2020-2021Chi 2020-2021Tồn 2020 -2021Ghi chú
1Tiền học phí:12,116,00067,871,50074,587,5005,400,000Chi '60% chi hoạt động  chuyªn m«n, 40% chi lương vµ c¸c kho¶n ph¶i nép theo lương ( Chi trả lại cho học sinh  1,5 th¸ng )
2Tiền BHTT học sinh012,600,00012,600,0000Nộp cho công ty bảo hiểm
3Tiền mua đồ dùng nhà bếp, vệ sinh119,00073,570,00073,300,000389,000Mua xµ phßng, n­íc lau sµn, n­íc tÈy röa, mua ®å dïng  phôc vô häc sinh b¸n tró nh­ xoong, nåi, b¸t…
4Tiền mua đồ dùng, đồ chơi các lớp058,810,00058,810,0000Mua ®å dïng, ®å ch¬I trang trÝ chñ ®Ò, chñ ®iÓm c¸c nhãm líp
5Tiền ga1,042,00053,415,00054,142,000315,000Mua ga ®un, sửa ch÷a bếp ga phục vụ ăn b¸n tró, trả lại cho học sinh 1 tháng
6Tiền tin nhắn điện tử015,980,00015,980,0000Mua ®å dïng, ®å ch¬I trang trÝ chñ ®Ò, chñ ®iÓm c¸c nhãm líp
7Tiền quỹ hội CMHS013,545,00015,545,000 Nµ tr­êng kh«ng qu¶n lý chi kho¶n nµy giao cho HCMHS tù thu, chi  c­íi n¨m häc quyÕt to¸n víi c¸c bËc phô huynh
 TỔNG CỘNG:13,277,000295,791,500304,964,5006,104,000 
 
       
      Người lập biểu
       
    
       
      Nông Thị Thuyên

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 26
Tháng 09 : 1.539
Năm 2021 : 6.342